Bezpodstawnie wydany nakaz zapłaty przez e-Sąd?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w e-sądzie

Nakaz zapłaty to nic innego jak orzeczenie sądu, w którym to sąd zasądza od pozwanego (dłużnika) na rzecz powoda (wierzyciela) określoną kwotę. Sąd dodatkowo orzeka o kosztach postępowania oraz odsetkach od kwoty żądanej w pozwie. Sąd Rejonowy w Lublinie to jedyny sąd w Polsce, który prowadzi elektroniczne postępowanie upominawcze, na skutek którego wydawany jest nakaz zapłaty. Z praktyki prawniczej wynika, że wierzyciele często kierują sprawy do sądu w Lublinie, albowiem sąd ten działa nieco inaczej niż inne sądy w Polsce. W wyniku tego, wierzyciele szybciej i prościej  mogą uzyskać nakaz zapłaty, który następnie uprawniać ich będzie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Dlaczego często okazuje się, że nakaz zapłaty wydany przez e-sąd jest bezpodstawny? Jak się odwołać od nakazu zapłaty?

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że nakaz zapłaty wydany przez e-sąd to taki sam nakaz zapłaty jak wydany przez jakikolwiek sąd w Polsce. Różni się on jedynie szatą graficzną. Przypomina kserokopię lub wydruk komputerowy. Sposób odwołania się od niego jest jednak taki sam jak od zwykłego nakazu zapłaty. Innymi słowy, aby odwołać się od nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw, czyli pismo, w którym zaskarżymy nakaz zapłaty. Najlepiej jest napisać, że zaskarżamy nakaz zapłaty w całości. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd kierujemy na adres sądu w Lublinie. Pamiętać należy, że mamy na to dwa tygodnie, licząc od dnia, w którym nakaz zapłaty został nam doręczony. Już w sprzeciwie możemy zawrzeć zarzuty, czyli powody, dla których nie zgadzamy się z treścią pozwu, w oparciu, o który sąd wydał nakaz zapłaty. Dlaczego e-sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli naszym zdaniem treść pozwu sporządzona przez powoda (wierzyciela) nie pokrywa się z rzeczywistością? Innymi słowy, dlaczego sąd wydaje niekorzystne orzeczenie, w którym nakazuje pozwanemu (dłużnikowi) zapłacić na rzecz powoda konkretną kwotę pieniężną, skoro powód całkowicie mija się z prawdą?

Odpowiedź na powyższe pytania jest bardzo prosta. E-sąd nie weryfikuje, czyli nie sprawdza zasadności twierdzeń powoda. Inaczej rzecz ujmując, powód w pozwie powołuje się jedynie na pewne zdarzenia, którym sąd daje wiarę. Dodatkowo powód nie jest zobowiązany do dołączania żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Powód w pozwie powołuje się jedynie na konkretne okoliczności i wymienia dowody, z których jego zdaniem pewne okoliczności i zdarzenia wynikają. Dopiero wniesinie przez pozwanego sprzeciwu spowoduje, że sprawa trafi do sądu, w którym pozwany mieszka. Może być tak, że sąd właściwy dla pozwanego, czyli dłużnka po przesłaniu spawy z Lublina wyznaczy rozprawę, na którą pozwany będzie miał prawo przyjść i wypowiedzieć się.

Z racji tego, że pozwany nie ma możliwości zapoznania się z dokumentami na jakie powołuje się powód, to  ma on pewnego rodzaju ograniczoną możliwość precyzyjnego i dokładnego sformułowania sprzeciwu, czyli omawianego już odwołania od nakazu zapłaty. Wystarczy formalnie wnieść sprzeciw, aby sprawa została przekazana do „normalnego” sądu. Sąd rejonowy po otrzymaniu dokumentów z sądu z Lublina wezwie powoda do uzupełniania braków, tj. przedłożenia wszystkich dokumentów na jakie powód powoływał się przed sądem w Lublinie. Takie dokumenty zostaną nam przesłane i wtedy będzie można dokładnie ustosunkować się do zasadności żądania powoda.