Blog - porady prawne dla dłużników

Czy upadły musi ustalić ilość oraz wysokość wierzytelności przez złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

Czy upadły musi ustalić ilość oraz wysokość wierzytelności przez złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

Ustalenie liczby wierzytelności jako element procesu ogłoszenia upadłości

Co do zasady, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest procesem czasochłonnym. Spowodowane jest to faktem, że osoba chcąca ogłosić upadłość konsumencka, zmuszona jest ujawnić we wniosku wszystkich swoich wierzycieli, tak aby cele postępowania upadłościowego zostały spełnione. Niemniej jednak, jak wynika z praktyki takie osoby wpadają w tzw. „spiralę zadłużenia”, przez co nie są świadome ile wierzytelności posiadają i jaka jest ich wysokość. Jak zatem ustalić ile wierzytelności posiada dłużnik oraz jaka jest ich wysokość? O tym poniżej.

Czytaj dalej

Koszty utrzymania we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Koszty utrzymania we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Podstawowe informacje

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się z wielu elementów, które następnie są weryfikowane przez sąd upadłościowy. Przede wszystkim dłużnik ma obowiązek wskazania swoich danych osobowych, swoich wierzytelności, czy są one sporne oraz uzasadnienia „doprowadzenia” do stanu niewypłacalności. Ponadto dłużnik we wniosku powinien wskazać informacje o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Informacja ta bowiem będzie niezbędna w szczególności w postępowaniu likwidacyjnym (a tj. po ogłoszeniu upadłości), kiedy to syndyk będzie sporządzał propozycję planu spłaty wierzycieli. Ten bowiem będzie musiał odpowiadać możliwością zarobkowym dłużnika oraz uwzględniać jego koszty utrzymania.

Czytaj dalej

Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Wniosek o wyłączenie składników majątku z masy upadłości

Ustawa prawo upadłościowe ustanawia domniemanie, które to wskazuje, że mienie znajdujące się  w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, należą do majątku upadłego (np. gdy upadły posiada telefon należący do osoby trzeciej). Niemniej jednak upadły ma prawo złożenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości określonych składników majątkowych.

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego

Kiedy jest możliwe?

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje sytuacje, w których to sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe. Oznacza to, że postępowanie zostanie zakończone bez osiągnięcia podstawowych celów postępowania, a więc zaspokojenia wierzycieli, a przede wszystkim oddłużenia upadłego. A zatem niejako powraca stan sprzed złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości, co do zasady jest niekorzystne dla upadłego, bowiem nie zostanie on oddłużony. A więc kiedy może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego?

Czytaj dalej

Sprzeciw do listy wierzytelności

Sprzeciw do listy wierzytelności

Kiedy przysługuje?

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest dokumentem, który stanowi zestawienie wierzytelności zgłaszanych przez wierzycieli upadłego. Lista sporządzana jest przez syndyka. A zatem jest to kluczowy dokument bowiem wyznacza krąg wierzycieli, którzy będą uczestniczyli w postępowaniu upadłościowym. Co jednak, gdy wierzyciel, ale i również upadły nie zgadza się z listą wierzytelności bowiem? W takiej sytuacji wierzycielowi, a niektórych przypadkach upadłemu przysługuje wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności.

Czytaj dalej

Pisma w postępowaniu upadłościowym

Pisma w postępowaniu upadłościowym

Tryb ich wnoszenia i konsekwencje niewłaściwego wniesienia pisma

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (w skrócie: KRZ) całkowicie zmieniło tryb prowadzenia postępowania upadłościowego. Przed wejściem w życie wyżej wskazanego systemu teleinformatycznego, wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz pisma w trakcie trwania postępowania upadłościowego były składane w formie papierowej. Aktualnie zaś wszelkie pisma wnoszone są elektronicznie za pośrednictwem KRZ. Z tego względu osoby składające wnioski o ogłoszenie upadłości oraz upadli w trakcie postępowania upadłościowego muszą być szczególnie ostrożni w jaki sposób wnoszą pisma. Mogą bowiem narazić się na negatywne konsekwencje niezachowania odpowiedniej formy wnoszenia pism w postępowaniu upadłościowym.

Czytaj dalej

Skarga na czynności syndyka

Skarga na czynności syndyka

Podstawowe informacje

Syndyk nie ma nieograniczonej władzy w postępowaniu upadłościowym, bowiem na jego czynności przysługuje skarga. Jest to środek zaskarżenia, który ma w założeniu zapewnić kontrolę sądową nad fazą likwidacyjną postępowania upadłościowego konsumenckiego. Skarga ta w swym założeniu jest analogiczna do skargi na czynności komornika.

Czytaj dalej

Układ konsumencki cz. II

Układ konsumencki cz. II

Przebieg postępowania

W poprzednim artykule opisaliśmy kwestię sposobu zainicjowania postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Niniejszy artykuł skupi się natomiast na przebiegu postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Postępowanie to bowiem toczy się wedle określonego harmonogramu, które w ostateczności ma doprowadzić do oddłużenia konsumenta.

Czytaj dalej

Układ konsumencki cz. I

Układ konsumencki cz. I

Jak zainicjować postępowanie?

Prawo upadłościowe przewiduje dwa modele oddłużenia konsumentów. Po pierwsze, do umorzenia zadłużenia może dojść na mocy  postanowienia sądu upadłościowego. A zatem jest to „klasyczny” model upadłości konsumenckiej. Drugi model zaś przewiduje zawarcie układu konsumenckiego. Na jego mocy może dojść do częściowego umorzenia zobowiązania dłużnika. I właśnie niniejszy artykuł skupi się na tematyce układu konsumenckiego, a dokładnie na tym, jak zainicjować postępowanie w przedmiocie zawarcia układu konsumenckiego.

Czytaj dalej

Upadły nie posiada majątku na pokrycie kosztów postępowania

Upadły nie posiada majątku na pokrycie kosztów postępowania

Co w takim przypadku?

Ustawa prawo upadłościowe wskazuje wprost, iż jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszy na ich pokrycie te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Celem tej regulacji jest uniknięcie sytuacji, w której to syndyk porywa z własnych środków koszty postępowania upadłościowego. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Czytaj dalej