Upadłość konsumencka

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jak tego dokonać ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma za zadanie oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej jednak, wierzyciele mają możliwość zaspokoić się z majątku dłużnika, który tworzy tzw. masę upadłości zarządzaną przez syndyka. Aby jednak było to możliwe, wierzyciele muszą zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. W związku z tym pojawia się pytania kiedy i jak wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności?

Czytaj dalej

Spis wierzycieli jako element wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Co powinien zawierać ?

Sporządzenie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga zgromadzenia wielu niezbędnych dokumentów oraz informacji dotyczących niespłaconych zobowiązań oraz wierzycieli dłużnika. Dlatego, też we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinniśmy wskazać wszystkich wierzycieli w formie spisu . Zgromadzenie kompletnego spisu wierzycieli jest bardzo żmudnym procesem i wymaga często wielomiesięcznej pracy. Niemniej jednak stworzenie szczegółowego i pełnego spisu wierzycieli zwiększa nasze szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej

Wspólność majątkowa a upadłość

Upadłość konsumencka małżonka

Jednym z licznych skutków zawarcia małżeństwa jest powstanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. Oznacza to, że co do zasady wszelkie składniki majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa stanowią wspólną własność małżonków. Niemniej jednak ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec jednego z małżonków wywiera również istotny wpływ na sytuację prawną drugiego z nich.

Czytaj dalej

Zbycie nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Jakie konsekwencje za sobą niesie ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele doniosłych skutków. Przede wszystkim długi upadłego ulegają umorzeniu. Ponadto skład majątku upadłego staje się tzw. masą upadłościową, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań. Upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, gdyż od chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej to syndyk będzie zarządzał majątkiem upadłego. Co więcej, ogłoszenie upadłości odnosi skutki prawne również na czynności dokonane przed nią, w tym szczególności na zbycie nieruchomości, które może być dokonane zarówno za pośrednictwem czynności nieodpłatnych (np. darowizny) jak i odpłatnych (np. sprzedaż). Ustawodawca wprowadził instytucję, które mają za zadanie przeciwdziałać przypadkom pomniejszania majątku dłużnika dokonanych  z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wobec tego warto wskazać kiedy zbycie nieruchomości będzie bezskuteczne w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej

Umorzenie zobowiązań upadłego

Które długi nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej ?

Głównym celem postępowania upadłościowego konsumenckiego jest oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Osoba wobec, której Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości ma możliwość wyjścia ze spirali zadłużenia. Niemniej jednak nie wszystkie zobowiązanie będą podlegały umorzeniu. Warto, więc wskazać, które z  długów ostatecznie nie zostaną umorzone.

Czytaj dalej

Syndyk w postępowaniu upadłościowym konsumenckim

Rola i zadania syndyka

W potocznym języku syndyk bardzo często utożsamiany jest z komornikiem. Niemniej jednak rola oraz zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym znacznie się różnią od roli komornika w postępowaniu egzekucyjny. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły musi przygotować się na to, iż będzie miał częsty kontakt z syndykiem, bowiem syndyk pełni bardzo ważną funkcję jako organ postępowania upadłościowego. Wobec tego osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej powinny znać role i zadania komornika podczas postępowania upadłościowego konsumenckiego.

Czytaj dalej

Kto może ogłosić upadłość konsumencką ?

Nowe zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej ma za zadanie oddłużenie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dzięki nowelizacji przepisów upadłościowych dnia 24 marca 2020 r. doszło do powiększenia kręgu osób, które mogą ogłosić upadłość konsumencką. Kto aktualnie może ogłosić upadłość konsumencka ?

Czytaj dalej

Co to jest hipoteka?

Co to jest hipoteka?

Czemu służy hipoteka?

O słowie hipoteka słyszał chyba każdy, a na pewno każdy kto zawarł umowę kredytu hipotecznego. Z praktyki prawniczej wynika jednak, że nie każdy kto zgodził się na ustanowienie hipoteki na swojej nieruchomości, zdaje sobie sprawę czemu ona służy. Pierwszą i jedną z najważniejszych rzeczy o jakiej trzeba pamiętać to to, że hipoteka nie ma wpływu na prawo własności danej nieruchomości, a służy zabezpieczeniu konkretnej wierzytelności.

Czytaj dalej

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Postępowanie upadłościowe w skrócie

Do marca 2020 roku najczęstszym powodem odmowy ogłoszenia upadłości konsumenckiej było stwierdzenie przez sąd że do zadłużenia doszło umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nowe zasady dotyczące upadłości konsumenckiej przewidują, że do jej ogłoszenia wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Już sam ten fakt stanowi uzasadnienie dla udzielenia mu pomocy w powrocie do stabilizacji życiowej i finansowej. Jest to radykalna zmiana która w zamyśle ma pomóc obywatelom którzy popadli w kłopoty finansowe.

Czytaj dalej