Upadłość konsumencka

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Ile wynosi wynagrodzenie syndyka?

Ustawa prawo upadłościowe wskazuje wprost, iż jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszy na ich pokrycie te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Celem tej regulacji jest uniknięcie sytuacji, w której to syndyk porywa z własnych środków koszty postępowania upadłościowego. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Czytaj dalej

Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Podstawowe informacje

Prawo upadłościowe przewiduje doniosłe konsekwencje prawne w związku z upadłością konsumencką. Przede wszystkim upadły traci zarząd nad swoim majątkiem, który staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka. Z tego względu Sąd po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zobowiązany jest dokonać czynności mających na celu zawiadomienie określonego kręgu podmiotów o ogłoszeniu upadłości, bowiem całkowicie zmienia się sytuacja prawna upadłego.

Czytaj dalej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika przebywającego za granicą

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika przebywającego za granicą

Czy jest możliwe?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe sądem rozpoznającym sprawy o ogłoszenie upadłości (w tym również tzw. upadłości konsumenckiej) jest sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowego działalności dłużnika. Domniemuje się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Co jednak w przypadku zamieszkiwania za granicą Rzeczypospolitej Polski? Czy w takiej sytuacji dłużnik może ogłosić upadłość konsumencką? Czy właściwym sądem będzie sąd upadłościowy znajdujący się za granicą Polski, czy w kraju pobytu dłużnika? Odpowiedź na pytanie brzmi tak, dłużnik mieszkający za granicą może ogłosić upadłość konsumencką. Jednak właściwość sądu będzie zależała od charakteru pobytu dłużnika za granicą.

Czytaj dalej

„Zajęcie” wynagrodzenia za pracę przez syndyka

„Zajęcie” wynagrodzenia za pracę przez syndyka

Ile może zabrać syndyk upadłemu?

Osoby chcące ogłosić upadłość konsumencką bardzo często zadają pytanie, jaka część ich wynagrodzenia zostanie zajęta przez syndyka po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Już na wstępie trzeba wskazać, iż co do zasady wynagrodzenia za pracę upadłego będzie wchodziło w skład masy upadłościowej (która zostanie przeznaczona do spłaty). Zatem wynagrodzenie upadłego będzie podlegało „zajęciu” przez syndyka. Niemniej jednak powstaje pytanie, czy syndyk będzie mógł zająć całe wynagrodzenie za prace upadłego?

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka a spadek

Upadłość konsumencka a spadek

Podstawowe informacje

Bardzo często spadek stanowi istotne przysporzenie majątkowe dla osób, które go otrzymują. Dzięki temu spadkobiercy mogą poprawić swoją sytuację finansową między innymi poprzez spłatę zadłużenia. Niemniej jednak ogłoszenie upadłości wywiera znaczący wpływ na swobodne rozporządzanie swym majątkiem, w tym również spadkiem. Majątek upadłego bowiem staje się masą upadłościową, którą zarządza syndyk. Zatem o czym powinien pamiętać upadły będący powołany do dziedziczenia? Na pytanie to odpowie niniejszy artykuł.

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka a mieszkanie lub dom

Upadłość konsumencka a mieszkanie lub dom

Czy w tym zakresie upadłemu przysługują uprawnienia?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej majątek należący do upadłego staje się masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk. Składniki majątku, które wchodzą w skład masy upadłościowej będą służyć zaspokojeniu wierzycieli. Zatem syndyk będzie miał prawo do ich sprzedaży. Nie inaczej będzie z mieszkaniem lub domem, zajmowanym przez upadłego. Ów składnik majątku będzie mógł zostać spieniężony przez syndyka na poczet  zaspokojenia wierzycieli. Niemniej w tym zakresie prawo upadłościowe przewiduje ochronę mieszkania dla upadłego.

Czytaj dalej

Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Wyjątek od zasady

Co do zasady, wedle ustawy prawo upadłościowe, oddłużenie następuje po wykonaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Syndyk tworzy projekt planu spłaty na podstawie zgłoszonych wierzytelności oraz wierzytelności umieszczonych w planie z urzędu. Następnie syndyk składa plan do sądu, który ustala bądź odmawia ustalenia planu spłaty. Niemniej jednak  prawo upadłościowe przewiduje wyjątek od tej zasady, gdy sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Niezmiernie często przyczyną kłopotów finansowych dłużnika są straty finansowe, jakie przynosi działalność gospodarcza. Następnie przedsiębiorca, chcąc poprawić kondycję finansową działalności gospodarczej zawiera  zobowiązania, popadając w tzw. spiralę zadłużenia. W ostateczności staje się on niewypłacalny, a jedynym rozwiązaniem okazuje się być skorzystanie z dobrodziejstw instytucji ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Niemniej jednak jak wskazuje sama nazwa, z instytucji tej mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Zatem czy niewypłacalny przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Czytaj dalej

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Kiedy jest możliwa

Plan spłaty wierzycieli jest ustalany przez Sąd, po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzyciel pełni istotne funkcje w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. Po pierwsze stanowi listę wierzytelności oraz wierzycieli uczestniczących w planie spłaty. Po drugie natomiast w treści planu spłaty wierzycieli Sąd dokonuje podziału masy upadłościowej pomiędzy wierzycieli, którzy uczestniczą w planie spłaty. Prawo upadłościowe przewiduje również możliwość zmiany planu spłaty wierzycieli, po zaistnieniu ustawowych przesłanek.

Czytaj dalej

Elektroniczny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nowe zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Do 1 grudnia 2021 r. wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej były składane w wersji papierowej bezpośrednio do Sądu. Niemniej jednak, po nowelizacji przepisów i wprowadzeniu w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych uległo to zmianie. Zmiany te mają charakter rewolucyjny, bowiem postępowania upadłościowe, począwszy do 1 grudnia 2021 r. prowadzone są w formie elektronicznej.

Czytaj dalej