Jakie są korzyści upadłości konsumenckiej?

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Oczywistą zaletą upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby zadłużonej. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk wyznaczony przez Sąd. Masa upadłościowa zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli, zgodnie z planem wierzycieli sporządzonym i przedłożonym do Sądu przez syndyka. Jednak nie jest to jedyna zaleta postępowania upadłościowego konsumencka, bowiem postępowanie to ma również korzyści, które nie są bezpośrednio związane z sytuacją prawną dłużnika.

Zarządzanie masą upadłościową przez syndyka

Tak jak wskazano powyżej masą upadłościową, którą stanowi majątek upadłego, będzie zarządzał syndyk. Jest to niewątpliwy plus upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim syndyk przeanalizuje kompleksowo sytuację finansową upadłego, biorąc jednak pod uwagę jego sytuację osobistą oraz rodzinną. To oznacza, iż syndyk uporządkuje sytuację ekonomiczną upadłego, jednocześnie zaspokajając jego potrzeby życiowe.

Brak majątku dłużnika

Warto również podkreślić, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest uzależnione od wielkości majątku zadłużonego. Oznacza to, że dłużnik, który nie posiada jakiegokolwiek majątku może ogłosić upadłość konsumencką.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

W przypadku gdy w skład masy upadłościowej wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym to zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Kwotę tą określa sędzia – komisarz biorąc pod uwagę potrzeby oraz warunki mieszkaniowe upadłego.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku, który wchodzi w skład masy upadłościowej zostaną zawieszone z mocy prawa z dniem jej ogłoszenia.

Od momentu ogłoszenia upadłości będzie toczyć się jedno postępowanie w ramach którego wierzyciele będą mogli uzyskać swoją należność. Upadły uwolni się w ten sposób od komorników, których może być kilku oraz rosnących kosztów postępowania egzekucyjnego.

Zmiana sytuacji życiowej upadłego

Stale rosnące zadłużenie, czynności windykacyjne oraz toczące się postępowania egzekucyjne niewątpliwie wpływają negatywnie na życie każdego dłużnika. Upadłość konsumencka powoduje uwolnienie się od negatywnych konsekwencji powstałego zadłużenia. Upadły ma szansę na rozpoczęcie nowego życia i odzyskanie komfortu oraz równowagi psychicznej.