Kogo powiadamia się o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Podstawowe informacje

Prawo upadłościowe przewiduje doniosłe konsekwencje prawne w związku z upadłością konsumencką. Przede wszystkim upadły traci zarząd nad swoim majątkiem, który staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka. Z tego względu Sąd po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zobowiązany jest dokonać czynności mających na celu zawiadomienie określonego kręgu podmiotów o ogłoszeniu upadłości, bowiem całkowicie zmienia się sytuacja prawna upadłego.

Zawiadomienie o upadłości

O ogłoszeniu upadłości należy przede wszystkim powiadomić właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział ZUS – u bądź KRUS – u, co wynika wprost z przepisów ustawy prawo upadłościowe. W doktrynie powstał spór w zakresie sposobu powiadomienia wyżej wymienionych organów o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wobec określonej osoby. Pierwszy pogląd bowiem wskazuje, iż powiadomienie to powinno nastąpić poprzez doręczenie organom postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Drugi zaś pogląd podkreśla, iż przepisy ustawy prawo upadłościowe nie nakładają obowiązku doręczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyżej wskazanym podmiotom, przez co zawiadomienie powinno nastąpić w dniu ogłoszenia upadłości i przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną

Co więcej sąd powinien również zawiadomić o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu. W tym zakresie jednak nie ma wątpliwości, iż zawiadomienie następuje w dniu ogłoszenia upadłości i jest dokonywane przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną. Dlatego tak istotnym jest wskazanie we wniosku o ogłoszenie upadłości wszelkich postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko upadłemu

Wierzyciele zaś o upadłości konsumenckiej są zawiadamiani nie przez sąd, lecz przez syndyka.

Doręczenie postanowienia o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe jasno wskazuje, iż postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej doręcza się (prócz dłużnikowi lub jego pełnomocnikowi) syndykowi wyznaczonemu do prowadzenia postępowania. Postanowienie to doręcza się za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Dodatkowo, Sąd powinien doręczyć postanowienie sądu spadkobiercy upadłego oraz wierzycielowi (o ile był wnioskodawcą).