Kto może ogłosić upadłość konsumencką ?

Nowe zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej ma za zadanie oddłużenie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dzięki nowelizacji przepisów upadłościowych dnia 24 marca 2020 r. doszło do powiększenia kręgu osób, które mogą ogłosić upadłość konsumencką. Kto aktualnie może ogłosić upadłość konsumencka ?

Na czym polega upadłość konsumencka ?

Przepisy ustawy prawo upadłościowe przewidują postępowanie upadłościowe wobec przedsiębiorców oraz osób
nie prowadzących działalności gospodarczej. To drugie potocznie nazywane jest postępowaniem upadłościowym konsumenckim. Celem tego postępowania jest oddłużenie osoby oraz zaspokojenie wierzycieli. Osoba korzystająca z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej ma szansę na wyjście ze spirali zadłużenia.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką 

Aby możliwym było ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik nie może prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia czy działalność ta jest zarejestrowana. Wystarczy, aby taka osoba prowadziła faktycznie działalność gospodarczą. Do tego grona należą również osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą, gdyż nie rezygnują one trwale z prowadzenia działalności gospodarczej. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą przewidziane jest osobne  postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych. Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić również wspólnicy osobowych spółek handlowy, gdyż ponoszą oni nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązani spółki. W związku z tym nie będą mogli ogłosić upadłości konsumenckiej:

  1. Wspólnicy spółki jawnej.
  2. Wspólnicy spółki partnerskiej.
  3. Komplementariusze w spółce komandytowej.
  4. Komplementariusze w spółce komandytowo – akcyjnej.

Ponadto osoba fizyczna, która wyraża wolę ogłoszenia upadłości konsumenckiej musi być niewypłacalna. Domniemywa się, iż dłużnik, jest niewypłacalny, gdy w ciągu 3 miesięcy nie jest w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań. Niemniej jednak z perspektywy upadłości konsumenckiej znaczenie ma nie to, iż dłużnik nie płaci swoich zobowiązań w terminie a to iż jest całkowicie niezdolny do ich spłaty.

W związku z powyższymi uwagami upadłość konsumencka będzie możliwa wobec niewypłacalnego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej. A więc upadłość konsumencką będą mogli ogłosić w szczególności:

  1. Wspólnicy lub akcjonariusze spółek kapitałowych oraz komandytariusze spółki komandytowej i komandytowo akcyjnej, jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej.
  2. Osoby, które przestały być wspólnikami osobowej spółki handlowej.
  3. Osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli uprzednio nie złożyły wniosku o ogłoszenie upadłości na ogólnych zasadach.
  4. Rolnicy, którzy nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Po spełnieniu warunków podmiotowych, dłużnik będzie mógł złożyć do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobiście bądź z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Jako, że posiedzenie w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niejawne, ważne jest przygotowanie szczegółowego i kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckie.