Na jakiej podstawie działa komornik?

Tytuł wykonawczy a postępowanie egzekucyjne

Wielu dłużników zadaje sobie to samo pytanie, a mianowicie na jakiej podstawie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne? Powszechnie wiadomym jest, że postępowanie egzekucyjne z samej już zasady powoduje duży dyskomfort psychiczny, nie wspominając już o rozległych konsekwencjach finansowych, z którymi dłużnik się musi zmierzyć. Chodź odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest bardzo prosta, to w poniższym materiale krok po kroku zostanie wyjaśnione co musi się stać aby do naszych drzwi zapukał komornik. Każdy zainteresowany  znajdzie zatem odpowiedź na zadawane sobie pytanie.

W pierwszej kolejności aby wierzyciel mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne to musi wcześniej skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Bez orzeczenia sądu, żadnej sprawy wierzyciel dłużnikowi nie założy. Pamiętać należy, że sąd na skutek pozwu wierzyciela może wydać tak zwany nakaz zapłaty, czyli orzeczenie, w którym zasądzi od dłużnika na rzecz wierzyciela określoną kwotę. Taki nakaz zapłaty wydawany jest bez udziały zainteresowanych stron, czyli na posiedzeniu niejawnych. Wielu dłużników takie orzeczenie nazywa zaocznym. Nakaz zapłaty podlega doręczeniu dłużnikowi a ten ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu powoduje (w zdecydowanej większości przypadków) skierowanie sprawy przez sąd na rozprawę, czyli posiedzenie jawne.

Drupim, po nakazie zapłaty orzeczeniem sądu jest wyrok, który sąd wydaje po rozpoznaniu sprawy na rozprawie, czyli po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego. Niezależnie w jaki sposób sprawa się skończy, to na skutek działań wierzyciela, sąd wydaje tak zwany tytuł egzekucyjny– nakaz zapłaty albo wyrok.

Aby nakaz zapłaty albo wyrok mógł posłużyć wierzycielowi do prowadzenia za pośrednictwem komornika postępowania egzekucyjnego, musi uzyskać klauzulę wykonalności. Omawiana klauzula wykonalności to nic innego, jak „pieczątka” sądu, za pomocą której sąd stwierdza, że wydany wcześniej nakaz zapłaty albo wyrok są prawomocne, a tym samym mogą stanowić podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Prawomocne orzeczenie- nakaz zapłaty albo wyrok to takie, od którym odwołanie już nie przysługuje. Ma to miejsce w momencie, w którym dłużnik na skutek swoich działań wyczerpał drogę odwoławczą, lub co ma miejsce zdecydowanie częściej, zlekceważył doręczony mu nakaz zapłaty i nie wniósł sprzeciwu.

Przypomnieć należy, że nadanie klauzuli wykonalności odbywa się niejawnie, czyli bez udziału stron. Dłużnik nie jest w ogóle informowany, o tym, że wierzyciel złożył w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Po tym jak sąd doręczy wierzycielowi nakaz zapłaty albo wyrok opatrzony klauzulą wykonalności, wtenczas wierzyciel znajduje się w posiadaniu tytułu wykonawczego, i ma prostą drogę do żądania wszczęcia postępowania egzekucyjnego.