Ochrona przed komornikiem

Oferujemy pomoc prawną związaną z ochroną przed komornikiem w Krakowie

To o czym często się zapomina to fakt, że Dłużnicy w postępowaniach egzekucyjnych (komorniczych) także posiadają swoje prawa. Przeważającą część stanowią uprawnienia do kwestionowania podejmowanych przez Komornika działań. Dłużnik nie musi bowiem „godzić się” na wszystko.

Co więcej, może on w aktywny sposób uczestniczyć w postępowaniu. Do podstawowych uprawnień Dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym zaliczyć należy:

1. Powództwo przeciwegzekucyjne – dzieli się ono na dwa rodzaje: pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne) oraz zwolnienie spod egzekucji (powództwo ekscydencyjne). Jest to jedno z najbardziej sformalizowanych i skomplikowanych uprawnień przysługujących Dłużnikowi. Jednocześnie jednak, skorzystanie z tej formy „obrony” może doprowadzić do ostatecznego umorzenia egzekucji. Sprawdza się zaś szczególnie w przypadku egzekucji wszczętych niezasadnie np. mimo zapłaty zaległości przez Dłużnika po wydaniu wyroku sądowego.

2. Skarga na czynności komornika – wnoszona jest na naruszenia praw, w tym w szczególności Dłużnika, jakich dopuścił się komornik przez swoje działanie lub zaniechanie. Pozwala ona zatem na bieżące reagowanie na wszelkie zaistniałe po stronie komornika nieprawidłowości. Znajdzie ona np. zastosowanie w sytuacji, w której komornik zajmując wynagrodzenie za pracę Dłużnika, zajmie także tę część wynagrodzenia, która zgodnie z przepisami winna zostać „wolna o zajęcia.”

3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego (komorniczego) – polega na wstrzymaniu czynności wykonywanych przez komornika, na skutek zaistnienia przesłanek określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Katalog przesłanek umożliwiających zawieszenie egzekucji jest bardzo szeroki. Doświadczenie życiowe wskazuje jednak, że mimo ich istnienia toczą się one nadal. Dotyczy to także sytuacji, w której winny one zostać zawieszone przez komornika z urzędu.

Powyżej wskazano tylko podstawowe uprawnienia Dłużnika w „walce z komornikiem”. Każda konkretna sytuacja wymaga bowiem odrębnej analizy. Skuteczna ochrona przed komornikiem stanowić musi od początku do końca przemyślany plan działania. Dlatego też tak istotnym jest w tego rodzaju sprawach skorzystanie z fachowej pomocy, bądź to wyłącznie w zakresie konsultacji, bądź to co do reprezentacji Dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.