Oddłużanie

Oferujemy pomoc prawną w sprawach oddłużania w Krakowie

Oddłużanie ma na celu szczegółowe zweryfikowanie sytuacji prawnej i faktycznej Dłużnika.

Po przeprowadzaniu niezbędnych rozmów z każdym kto potrzebuje pomocy, dokonujemy ocen poszczególnych form umożliwiających oddłużenie. Należą do nich w szczególności:

1. Restrukturyzacja zadłużenia – prowadzona może być na wielu płaszczyznach, niezależnie od etapu na jakim znajduje się sprawa (przedsądowym, sądowym, komorniczym). W głównej mierze opiera się ona na prowadzeniu rozmów, negocjacji z Wierzycielami Dłużnika celem odroczenia terminów spłaty bądź ustalenia nowego sposobu spłaty zadłużenia. Skupia się na polubownym załatwieniu sprawy, w tym w szczególności poprzez zawarcie ugody. Coraz częściej restrukturyzacja przeprowadzana jest także w drodze mediacji.

2. Prowadzenie spraw sądowych – nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, iż nierzadko wierzyciele pozywają Dłużnik o już zapłacone należności bądź należności, których wskutek upływu terminu przedawnienia (3 lata) Dłużnik także nie musi już płacić. W takich sytuacjach Wierzyciele najczęściej liczą na to, że pozbawiony pomocy Dłużnik nie ochroni swoich praw przed sądem. Tymczasem, pomoc prawnika pozwala uniknąć nie tylko konieczności ponownej spłaty długów, ale i także kosztów sądowych oraz komorniczych jakie zmuszony jest ponieść podmiot przegrywający sprawę.

3. Wznawianie prawomocnych spraw sądowych – stosowane jest przez nas szczególnie wtedy gdy Dłużnik dowiaduje się o istnieniu długu i wydaniu przeciwko niemu wyroku dopiero wtedy, gdy Komornik zajmie jego konto. Dopiero wtedy okazuje się, że postępowanie sądowe toczyło się bez wiedzy Dłużnika, gdyż nigdy nie doręczono mu żadnego pisma z sądu. Pisma te albo wysyłano na adres pod którym Dłużnik nie zamieszkiwał albo listonosz doręczył je osobie, które zobowiązała się Dłużnikowi przesyłkę przekazać, ale tego nigdy nie zrobiła. W takiej sytuacji Dłużnik nie miał możliwości ochrony swoich praw. To zaś uzasadnia „anulowanie” wydanego już wyroku i wstrzymanie egzekucji prowadzonej egzekucji komorniczej.