Pisma w postępowaniu upadłościowym

Tryb ich wnoszenia i konsekwencje niewłaściwego wniesienia pisma

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (w skrócie: KRZ) całkowicie zmieniło tryb prowadzenia postępowania upadłościowego. Przed wejściem w życie wyżej wskazanego systemu teleinformatycznego, wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz pisma w trakcie trwania postępowania upadłościowego były składane w formie papierowej. Aktualnie zaś wszelkie pisma wnoszone są elektronicznie za pośrednictwem KRZ. Z tego względu osoby składające wnioski o ogłoszenie upadłości oraz upadli w trakcie postępowania upadłościowego muszą być szczególnie ostrożni w jaki sposób wnoszą pisma. Mogą bowiem narazić się na negatywne konsekwencje niezachowania odpowiedniej formy wnoszenia pism w postępowaniu upadłościowym.

Czym jest KRZ?

KRZ jest ogólnokrajowym, jawnym rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości. Ma on charakter jawny i powszechny, w związku z czym każda osoba może za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości uzyskać informację ujawnione w rejestrze. Dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych ma każda osoba posiadająca numer PESEL lub NIP, bądź sygnaturę akt sprawy pod którą toczyło się postępowanie dotyczące dłużnika.

Sposób wnoszenia pism

Jako że postępowanie upadłościowe wyróżnia się pełną cyfryzacją, składanie pism lub dokumentów może nastąpić wyłącznie w wersji elektronicznej. Niemniej jednak ustawa prawo upadłościowe wprowadza wyjątki m. in. dla:

  1. Wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika.
  2. Wierzycieli, którym przysługują należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę

Ustawa wskazuje również, że pisma wnoszone w postępowaniu upadłościowym muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo uwierzytelnione za pomocą systemu Rejestru. Załączniki do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu dołącza się również w postaci elektronicznej. A zatem w przypadku gdy istnieje potrzeba przesłania do sądu dokumentów w formie papierowej, istnieje konieczność dołączenia do nich ich odpisów poświadczonych elektroniczne (a więc dołączenie ich w formacie PDF, zdjęcia w formacie JPG lub w innym powszechnie dostępnym formacie) podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub profilu zaufanego.

Konsekwencje uchybienia formie wniesienia pisma

Pisma oraz dokumenty, które nie zostaną wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu. W każdym wezwaniu Sądu, poucza on wnoszącego pismo albo dokument o skutku braku złożenia pism procesowych i dokumentów za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego.

A zatem dłużnik bądź upadły zmuszony jest do zachowania formy elektronicznej, gdyż może narazić się na negatywne konsekwencje. Można bowiem sobie wyobrazić sytuacje, w której to upadły zostanie zobowiązany do ustosunkowania się np. do pisma syndyka wnoszącego o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku wniesienie pisma przez upadłego w formie papierowej, będzie powodowało brak wywołania przez niego skutków prawnych, a w konsekwencji brak ustosunkowania się do pisma syndyka. To zaś może narazić upadłego na, negatywne rozpoznanie wniosku syndyka przez sąd, z uwagi na brak stanowiska upadłego.