Syndyk w postępowaniu upadłościowym konsumenckim

Rola i zadania syndyka

W potocznym języku syndyk bardzo często utożsamiany jest z komornikiem. Niemniej jednak rola oraz zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym znacznie się różnią od roli komornika w postępowaniu egzekucyjny. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły musi przygotować się na to, iż będzie miał częsty kontakt z syndykiem, bowiem syndyk pełni bardzo ważną funkcję jako organ postępowania upadłościowego. Wobec tego osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej powinny znać role i zadania komornika podczas postępowania upadłościowego konsumenckiego.

Zadania syndyka

W postanowieniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, Sąd wyznacza syndyka. W związku z tym syndyk, po jego wyznaczeniu, skontaktuje się z upadłym, aby potwierdzić informacje, które zostały zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto przystąpi do wykonywania swoich zadań ustawowych, które wynikają m.in. z art. 173 ustawy prawo upadłościowe. Artykuł ten wskazuje, iż syndyk:

  1. Obejmuje majątek upadłego. Oznacza to, iż po ogłoszeniu upadłości, syndyk przejmie od upadłego jego majątek. Powinno to nastąpić poprzez dobrowolne przekazanie majątku przez upadłego. W przypadku, gdy upadły nie wyda majątku, syndyk będzie miał prawo wprowadzić w posiadanie majątku komornika sądowego.
  2. Zarządza majątkiem upadłego. Syndyk będzie miał prawo do podejmowania wszelkich czynności, które w normalnej sytuacji podjął by właściciel.
  3. Zabezpiecza majątek upadłego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go. Oznacza to, iż do zadań syndyka będzie należało podjąć określone czynności oraz zorganizować odpowiednie środki do zabezpieczenia majątku.
  4. Przystępuje do likwidacji majątku upadłego. Celem likwidacji majątku dłużnika będzie zaspokojenie wierzycieli.

Prócz powyższych zadań, syndyk będzie miał obowiązek zawiadomienia wierzycieli o toczącym się postępowaniu upadłościowym. Syndyk powinien poinformować wszystkich wierzycieli pisemnie o ogłoszeniu upadłości, na możliwie wczesnym etapie postępowania, tak aby wierzyciele mieli możliwość zgłoszenie swoich wierzytelności.

Skarga na czynności syndyka

Skarga na czynności syndyka jest się środkiem prawnym, który zapewnia kontrolę sądową nad czynnościami syndyka. Skargę można złożyć na każdą nieprawidłową czynność dokonaną przez syndyka przewidzianą przez prawo upadłościowe jak i na zaniechanie dokonania czynności przez syndyka. Skargę może złożyć upadły, wierzyciel albo inna osoba, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, bądź dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, a w przypadku braku zawiadomienia, od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę wnosi się do syndyka, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, jeżeli wcześniej nie zostało sporządzone i przekazuję skargę do właściwego Sądu, chyba że skargę uwzględni w całości. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 7 dni od jej wpływu bądź uzupełnienia braków formalnych.