Skarga na czynności syndyka

Podstawowe informacje

Syndyk nie ma nieograniczonej władzy w postępowaniu upadłościowym, bowiem na jego czynności przysługuje skarga. Jest to środek zaskarżenia, który ma w założeniu zapewnić kontrolę sądową nad fazą likwidacyjną postępowania upadłościowego konsumenckiego. Skarga ta w swym założeniu jest analogiczna do skargi na czynności komornika.

Rodzaje naruszeń oraz podmioty uprawnione do wniesienia skargi

Skarga na czynności syndyka przysługuje w istocie na każdą czynność dokonaną przez syndyka. Mogą to być zarówno czynności, które są wymienione w ustawie prawo upadłościowe jak i nieprzewidziane w ustawie, co do których skarżący jednak uważa, że nie mieszczą się w jego kompetencji ani nie służą realizacji celów postępowania

Legitymacja do wniesienia skargi jest bardzo szeroka. Przede wszystkim taką skargę mogą złożyć upadły, wierzyciel, ale także każda inna osoba, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone (np. osoba trzecia roszcząca sobie prawo do przedmiotu).

Wymogi formalne skargi

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego i powinna zawierać:

  1. Oznaczenie syndyka, do którego jest kierowana oraz oznaczenie sądu właściwego do jej rozpoznania.
  2. Oznaczenie stron (dłużnik, syndyk, osoba skarżąca).
  3. Oznaczenie postępowania, którego dotyczy (sygnatura akt).
  4. Określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano.
  5. Zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności.
  6. Uzasadnienie, czyli przytoczenie okoliczności oraz podstawy prawnej, z której skarżący wywodzi przekonanie, iż czynność lub zaniechanie syndyka jest nieprawidłowe oraz z jakich powodów uważa, że powinno być zastąpione innym zachowaniem syndyka.
  7. Być podpisana, zaadresowana do właściwego sądu upadłościowego.

Skargę wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności, gdy upadły, wierzyciel lub osoba, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela lub osoby, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez syndyka dokonania czynności wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Rozstrzygnięcie

Skargę wnosi się do syndyka. Ten ma bowiem możliwość jej uwzględnienia w całości. Jeśli zaś syndyk jej nie uwzględni, ma obowiązek uzasadnienia zaskarżonej czynności w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi. Sąd zaś uwzględnia skargę bądź ją oddala.