Tag: wniosek

Koszty utrzymania we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Koszty utrzymania we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Podstawowe informacje

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się z wielu elementów, które następnie są weryfikowane przez sąd upadłościowy. Przede wszystkim dłużnik ma obowiązek wskazania swoich danych osobowych, swoich wierzytelności, czy są one sporne oraz uzasadnienia „doprowadzenia” do stanu niewypłacalności. Ponadto dłużnik we wniosku powinien wskazać informacje o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Informacja ta bowiem będzie niezbędna w szczególności w postępowaniu likwidacyjnym (a tj. po ogłoszeniu upadłości), kiedy to syndyk będzie sporządzał propozycję planu spłaty wierzycieli. Ten bowiem będzie musiał odpowiadać możliwością zarobkowym dłużnika oraz uwzględniać jego koszty utrzymania.

Czytaj dalej

Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Wniosek o wyłączenie składników majątku z masy upadłości

Ustawa prawo upadłościowe ustanawia domniemanie, które to wskazuje, że mienie znajdujące się  w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, należą do majątku upadłego (np. gdy upadły posiada telefon należący do osoby trzeciej). Niemniej jednak upadły ma prawo złożenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości określonych składników majątkowych.

Czytaj dalej

Układ konsumencki cz. II

Układ konsumencki cz. II

Przebieg postępowania

W poprzednim artykule opisaliśmy kwestię sposobu zainicjowania postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Niniejszy artykuł skupi się natomiast na przebiegu postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Postępowanie to bowiem toczy się wedle określonego harmonogramu, które w ostateczności ma doprowadzić do oddłużenia konsumenta.

Czytaj dalej

Układ konsumencki cz. I

Układ konsumencki cz. I

Jak zainicjować postępowanie?

Prawo upadłościowe przewiduje dwa modele oddłużenia konsumentów. Po pierwsze, do umorzenia zadłużenia może dojść na mocy  postanowienia sądu upadłościowego. A zatem jest to „klasyczny” model upadłości konsumenckiej. Drugi model zaś przewiduje zawarcie układu konsumenckiego. Na jego mocy może dojść do częściowego umorzenia zobowiązania dłużnika. I właśnie niniejszy artykuł skupi się na tematyce układu konsumenckiego, a dokładnie na tym, jak zainicjować postępowanie w przedmiocie zawarcia układu konsumenckiego.

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Niezmiernie często przyczyną kłopotów finansowych dłużnika są straty finansowe, jakie przynosi działalność gospodarcza. Następnie przedsiębiorca, chcąc poprawić kondycję finansową działalności gospodarczej zawiera  zobowiązania, popadając w tzw. spiralę zadłużenia. W ostateczności staje się on niewypłacalny, a jedynym rozwiązaniem okazuje się być skorzystanie z dobrodziejstw instytucji ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Niemniej jednak jak wskazuje sama nazwa, z instytucji tej mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Zatem czy niewypłacalny przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Czytaj dalej

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Kiedy jest możliwa

Plan spłaty wierzycieli jest ustalany przez Sąd, po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzyciel pełni istotne funkcje w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. Po pierwsze stanowi listę wierzytelności oraz wierzycieli uczestniczących w planie spłaty. Po drugie natomiast w treści planu spłaty wierzycieli Sąd dokonuje podziału masy upadłościowej pomiędzy wierzycieli, którzy uczestniczą w planie spłaty. Prawo upadłościowe przewiduje również możliwość zmiany planu spłaty wierzycieli, po zaistnieniu ustawowych przesłanek.

Czytaj dalej

Elektroniczny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nowe zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Do 1 grudnia 2021 r. wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej były składane w wersji papierowej bezpośrednio do Sądu. Niemniej jednak, po nowelizacji przepisów i wprowadzeniu w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych uległo to zmianie. Zmiany te mają charakter rewolucyjny, bowiem postępowania upadłościowe, począwszy do 1 grudnia 2021 r. prowadzone są w formie elektronicznej.

Czytaj dalej

Spis wierzycieli jako element wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Co powinien zawierać ?

Sporządzenie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga zgromadzenia wielu niezbędnych dokumentów oraz informacji dotyczących niespłaconych zobowiązań oraz wierzycieli dłużnika. Dlatego, też we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinniśmy wskazać wszystkich wierzycieli w formie spisu . Zgromadzenie kompletnego spisu wierzycieli jest bardzo żmudnym procesem i wymaga często wielomiesięcznej pracy. Niemniej jednak stworzenie szczegółowego i pełnego spisu wierzycieli zwiększa nasze szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czytaj dalej