Umorzenie zobowiązań upadłego

Które długi nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej ?

Głównym celem postępowania upadłościowego konsumenckiego jest oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Osoba wobec, której Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości ma możliwość wyjścia ze spirali zadłużenia. Niemniej jednak nie wszystkie zobowiązanie będą podlegały umorzeniu. Warto, więc wskazać, które z  długów ostatecznie nie zostaną umorzone.

Oddłużenie upadłego

Umorzenie zobowiązań upadłego może nastąpić wskutek wydania przez Sąd następujących postanowień:

 1. O ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Będzie to najczęstszy sposób zakończenia postępowania upadłościowego. Zobowiązania upadłego zostaną umorzone w przypadku wykonania przez niego planu spłaty. Sąd będzie miał możliwość ustalenia planu spłaty wierzycieli na okres 36 miesięcy bądź na okres nie krótszy niż 36 miesięcy a nie dłuższy niż 84 miesiące. Z tej drugiej możliwości Sąd może skorzystać w przypadku gdy upadły umyślnie, bądź wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie ją zwiększył.
 2. O umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Sąd może zakończyć  w taki sposób postępowanie upadłościowe, gdy sytuacja osobista upadłego wskazuje, iż jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Takie rozwiązanie spowoduję, iż upadły nie będzie musiał uiszczać jakichkolwiek spłat.
 3. O warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Sąd może wydać takie postanowienie gdy sytuacja osobista upadłego nie pozwala mu na dokonywanie jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, lecz nie ma ona charakteru trwałego. Zobowiązania zostaną umorzone, a upadły nie będzie musiał dokonywać żadnych spłat, niemniej jednak pod warunkiem, że upadły ani żaden wierzyciel nie złoży wniosku o ustalenie plan spłaty wierzycieli na skutego tego, iż ustała niezdolność upadłego do dokonywania spłat w przeciągu 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia.

Zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu

Mimo, iż na mocy wydania przez Sąd jednego z powyższych orzeczeń dojdzie do oddłużenia upadłego, to niemniej jednak niektóre zobowiązania nie będą podlegały umorzenia. W związku z tym, w ramach postępowania upadłościowego konsumenckiego nie podlegają umorzeniu następujące zobowiązania:

 1. Należności alimentacyjne.
 2. Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.
 3. Wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny.
 4. Należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody.
 5. Wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 6. Nawiązki.
 7. Należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny.
 8. Należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie.
 9. Roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
 10. Wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Mimo iż powyższe zobowiązania nie będą podlegać umorzeniu to nie oznacza, że osoba zadłużona nie będzie mogła złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdyż pozostałe długi będą podlegały umorzenia.