Upadłość konsumencka a alimenty

Czy długi alimenty zostaną umorzone?

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby zadłużonej. Zazwyczaj dokonuje się to poprzez wykonanie przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Po zatwierdzeniu wykonania planu spłaty, zobowiązania upadłego co do zasady ulegną umorzeniu. Niemniej jednak wielu dłużników decydując się na upadłość konsumencka zadaje sobie pytanie, co się stanie z alimentami zaległymi i bieżącymi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Alimenty zaległe

Co do zasady wszystkie zobowiązania dłużnika ulegają umorzeniu podczas postępowania upadłościowego. Niemniej jednak art. 49121 ustawy prawo upadłościowe wskazuje, iż nie umorzeniu nie ulegają:

  1. Zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.
  2. Zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.
  3. Zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
  4. Zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie.
  5. Zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.
  6. Zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Zatem, po wydaniu postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego, umorzeniu nie będą podlegały należności alimentacyjne.

Alimenty zaległe będą wymagały zgłoszenia i zostaną umieszczone na liście wierzytelności. Warto pamiętać, że wierzyciele alimentacyjny zostają zaspokojeni w pierwszej kolejności, co daje szanse, iż uprawniony odzyska w postępowaniu upadłościowym część przysługujących mu należności.

Alimenty bieżące

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny na bieżąco regulował należności alimentacyjny to sytuacja pomiędzy nim a uprawnionym co do zasady nie zmieni się po ogłoszeniu upadłości. Uprawniony wciąż będzie otrzymywał alimenty. Niemniej jednak nie bezpośrednio od dłużnika a syndyka, który będzie zarządzał masą upadłościową, w terminach ich płatności do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału. Co więcej syndyk będzie wypłacał alimenty wyłącznie do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto również nadmienić, że syndyk w zakresie bieżących alimentów może żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (np. poprzez zmniejszenie świadczenia alimentacyjnego).