Upadły nie posiada majątku na pokrycie kosztów postępowania

Co w takim przypadku?

Ustawa prawo upadłościowe wskazuje wprost, iż jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszy na ich pokrycie te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Celem tej regulacji jest uniknięcie sytuacji, w której to syndyk porywa z własnych środków koszty postępowania upadłościowego. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Wypłata zaliczki syndykowi

W sytuacji podanej wyżej, sąd jednocześnie z ogłoszeniem upadłości przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, chyba że majątek upadłego pozwala na bieżące pokrywanie kosztów postępowania. Sąd ustala wysokość tych kosztów biorąc w szczególności pod uwagę:

  1. Przewidywany stopień skomplikowania sprawy.
  2. Liczba wierzycieli.
  3. Koszty obwieszczeń.
  4. Koszty oszacowania majątku.
  5. Koszty likwidacji majątku.

W dalszym toku postępowania upadłościowego, może okazać się, że pierwotnie wypłacona zaliczka na koszty postępowania będzie niewystarczająca. W takim przypadku sąd przyznaje syndykowi kolejną zaliczkę na pokrycie dalszych kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez wierzyciel, co do zasady Skarb Państwa nie wypłaca sie tymczasowo środków na pokrycie kosztów postępowania. Niemniej jednak środki te będą pokryte przez Skarb Państwa, w sytuacji gdy dłużnik nie sprzeciwia się proponowanemu umorzeniu postępowania upadłościowego. W takiej sytuacji sprzeciw traktuje się jako substytut wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, postępowanie jest dalej prowadzone, zaś Skarb Państwa wypłaca zaliczkę.

Zwrot zaliczek

Syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Aby uniknąć pobierania kolejnych zaliczek, syndyk powinien zwracać wyznaczone kwoty, po otrzymaniu z masy upadłościowej wystarczających środków na pokrycie kosztów postępowania.