„Zajęcie” wynagrodzenia za pracę przez syndyka

Ile może zabrać syndyk upadłemu?

Osoby chcące ogłosić upadłość konsumencką bardzo często zadają pytanie, jaka część ich wynagrodzenia zostanie zajęta przez syndyka po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Już na wstępie trzeba wskazać, iż co do zasady wynagrodzenia za pracę upadłego będzie wchodziło w skład masy upadłościowej (która zostanie przeznaczona do spłaty). Zatem wynagrodzenie upadłego będzie podlegało „zajęciu” przez syndyka. Niemniej jednak powstaje pytanie, czy syndyk będzie mógł zająć całe wynagrodzenie za prace upadłego?

Art. 63 ust 1 pkt 1) wskazuje, że do masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu Co w zasadzie to oznacza?

Po pierwsze zwolniona od „zajęcia” przez syndyka jest kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Obecnie kwota ta wynosi 2.709,00 zł. W praktyce wygląda to tak, że gdy upadły otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości np. 4.000,00 zł, to wolna od zajęcia będzie kwota 1.291,00 zł (4.000,00 zł – 2.709,00 zł = 1.291,00 zł). W przypadku gdy upadły otrzymywałby minimalne wynagrodzenie za pracę, to wynagrodzenie to w ogóle nie wejdzie w skład masy upadłościowej.

Kolejne ograniczenie wynikają z regulacji Kodeksu pracy, które wskazują, iż syndyk może zająć:

  1. Do 50% wynagrodzenia za pracę.
  2. Do 60% wynagrodzenia za pracę, w przypadku, gdy upadły posiada zobowiązania alimentacyjne.
  3. Do 60% wynagrodzenia za pracę, w przypadku, gdy zobowiązania upadłego mają charakter mieszany (a więc upadły posiada zarówno zadłużenia alimentacyjne jak i pozostałe zobowiązania).

Warto również wskazać, iż prawo upadłościowe wskazuje, również jaką kwotę wynagrodzenia za pracę powinien otrzymać upadły. W przypadku, gdy upadły nie ma na utrzymaniu innych osób, do masy upadłości nie wchodzi ta część wynagrodzenia, która łącznie z dochodem wyłączonym z masy upadłości stanowi 150% kwoty określonej w art. 9 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej. Natomiast w przypadku gdy na utrzymaniu upadłego pozostają inne osoby do masy upadłości wchodzą nie wchodzi część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.