Zmiana planu spłaty wierzycieli

Kiedy jest możliwa

Plan spłaty wierzycieli jest ustalany przez Sąd, po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzyciel pełni istotne funkcje w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. Po pierwsze stanowi listę wierzytelności oraz wierzycieli uczestniczących w planie spłaty. Po drugie natomiast w treści planu spłaty wierzycieli Sąd dokonuje podziału masy upadłościowej pomiędzy wierzycieli, którzy uczestniczą w planie spłaty. Prawo upadłościowe przewiduje również możliwość zmiany planu spłaty wierzycieli, po zaistnieniu ustawowych przesłanek.

Zmiana planu wierzycieli może odbyć się zarówno na wniosek upadłego jak i wierzycieli. Wyłącznie upadły może żądać zmiany planu spłaty wierzycieli, jeżeli jest to związane z jego niemożnością wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. W doktrynie wskazuje się, że chodzi tu o okoliczność obiektywne takie jak np. utrata pracy. Aby upadły, mógł domagać się domagać zmiany planu spłaty wierzycieli, musi udowodnić, iż powyższa przesłanka jest spełniona. Natomiast Sąd oceni wiarygodność oraz moc dowodów.

Ponadto, upadły jak i wierzyciele mogą żądać zmiany planu spłaty wierzycieli jeżeli doszło do istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej. Owa poprawa powinna nastąpić już po dacie ustalenia planu spłaty.

Postępowanie w sprawie zmiany planu spłaty wierzycieli jest inicjowane na wniosek upadłego bądź wierzycieli. Warunkiem proceduralnym jest wysłuchanie wierzycieli. Przesłuchanie to odnosi się wyłącznie do wierzycieli, którzy aktywnie uczestniczyli w postępowaniu upadłościowym. Przesłuchanie to może odbyć się zarówno na posiedzeniu Sądu jak i pisemnie w formie złożenia oświadczenia przez wierzyciela. Warto wskazać, że postępowanie w sprawie zmiany planu spłaty wierzycieli może toczyć się dalej, mimo, że żaden z wierzycieli nie został przesłuchany.

Ustawodawca nie określa granic zmiany planu spłaty wierzycieli. W związku z tym katalog ten jest otwarty. Co do zasady zmiana planu spłaty wierzycieli będzie polegała na:

  1. Wydłużeniu terminu spłaty (jednak nie więcej niż 18 miesięcy).
  2. Zmianie wysokości rat wskazanych w planie.
  3. Zmniejszenie lub wyeliminowanie rat przypadających wierzycielom już zaspokojonych.

Najdalej idącym skutkiem złożenia wniosku o zmianę spłaty planu wierzycieli może być jego uchylenie. Sąd może uchylić plan spłaty wierzycieli gdy brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego.