Zmiany w egzekucji komorniczej 2019

Większa ochrona dla dłużnika

Zmiana przepisów obowiązujących od 21 sierpnia 2019 ma na celu wzmocnienie ochrony dłużnika przed przedawnionymi długami. Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego o których mowa wyżej to zmiany na korzyść dłużników. Jej skutkiem będzie z pewnością także przyspieszenie postępowań sądowych. Duże zmiany dotyczą szczególnego rodzaju postępowań tj. postępowania egzekucyjnego i klauzulowego. Jej pozytywny wpływ na sytuację dłużnika będzie mocno odczuwalny szczególnie w sprawach firm windykacyjnych.

Przed nowelizacją

Na mocy poprzednich przepisów w postępowaniach o nadanie klauzuli wykonalności („pieczątki sądu” na wyroku która uprawnia do wszczęcia egzekucji) sądy były bierne. Nie badały one bowiem kwestii przedawnienia długu. Tą kwestę sąd badał w postępowaniu rozpoznawczym które jest etapem wcześniejszym od klauzulowego. Z kolei dalszy etap czyli postępowanie komornicze także było pozbawione mechanizmów kontrolnych w tym zakresie. Komornik zajmował się tylko i wyłącznie wykonaniem wyroku.

Po zmianach

Na mocy nowych przepisów sąd nie nada klauzuli wykonalności jeżeli uzna że z wyroku lub nakazu zapłaty wynika, że dług jest przedawniony. Do tego sąd może odmówić nadania klauzuli wykonalności jeżeli w świetle okoliczności sprawy jest oczywiste, że wniosek jest sprzeczny z prawem albo zmierza do obejścia prawa. Ta zmiana stanowi zupełnie nowe podejście do spraw związanych z przedawnionymi długami. Dłużnikowi została zapewniona dodatkowa ochrona w postaci kontroli sądowej. To może zablokować wierzyciela i uniemożliwić mu wszczęcie egzekucji komorniczej.

Zmianami zostali objęci także komornicy, którzy muszą, podobnie jak sądy, sprawdzać czy dług stwierdzony orzeczeniem się nie przedawnił. Jeśli okaże się że doszło do upływu terminu przedawnienia to komornik odmówi wszczęcia egzekucji. Dłużnikowi zatem została zapewniona dodatkowa ochrona także w tym obszarze. Zmianę tą należy ocenić pozytywnie bowiem ukróci ona skutecznie nieuczciwe praktyki firm windykacyjnych.

Ważną zmianą jest także to, że komornik musi umorzyć egzekucję jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu. Będą to sytuacje w których firma windykacyjna występuje z kolejną egzekucją po upływie ponad 10 lat od zakończenia ostatniej.