Pomoc dla kredytobiorców

Oferujemy pomoc prawną dla kredytobiorców w Krakowie

Przyczyn powstania problemów z regularną płatnością zaciągniętych przez nas pożyczek/ kredytów jest wiele. Doświadczenie zawodowe pozwala jednak wyróżnić kilka najczęściej występujących sytuacji: popadnięcie w spiralę zadłużenia, utrata pracy, utrata zdrowia, śmierć lub problemy zdrowotne żywiciela rodziny. Nierzadko, przyczynę problemów finansowych stanowi także istnienie w zawieranych przez nas umowach tzw. klauzul abuzywnych (klauzul niedozwolonych) czyli takie postanowienia umowne, które zostały Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy narzucone, a które ostatecznie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Przyczynę problemów stanowić mogą także nadmierne zabezpieczenia umowy czyli np. konieczność ustanowienia hipoteki na posiadanej przez nas nieruchomości celem uzyskania pożyczki na kwotę nawet kilkukrotnie niższą od wartości nieruchomości.

Zdefiniowanie przyczyny leżących u podstaw naszych problemów finansowych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego doboru środków jego rozwiązania. Dla przykładu, jeżeli jego źródło stanowią zawarte w umowie w/w klauzule niedozwolone, należy zastanowić się nad wystąpieniem do sądu w celu uznania umowy za nieważną w całości lub w części. Brak dokładnej analizy przyczyn, mógłby zaś np. doprowadzić Pożyczkobiorcę do zawarcia z bankiem ugody, na podstawie, której chociaż dojdzie do odroczenia terminów płatności rat, dojdzie także do wzrostu kosztów obsługi pożyczki, a tym samym konieczności „dopłaty”.

Niezależnie zatem od rodzaju umowy, która stanowi źródło naszych problemów, zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika. Po szczegółowej analizie zawartej przez nas umowy, nie tylko wskaże on proponowane rozwiązania, ale także przedstawi prawidłowy sposób ich wdrożenia.