Upadłość konsumencka

Oferujemy pomoc prawną w sprawach upadłości konsumenckiej w Krakowie

Upadłość konsumencka to druga szansa dla każdej osoby, która boryka się z trudnościami finansowymi. Celem ogłoszenia upadłości jest bowiem oddłużenie niewypłacalnego Dłużnika, w tym w szczególności poprzez umorzenie przynajmniej części jego zobowiązań finansowych.

Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów:

  • etap I – postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • etap II – postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Podczas pierwszego etapu sąd dokonuje szczegółowej analizy sytuacji każdego Dłużnika. W szczególności bada on wysokość zaciągniętych długów oraz przyczyny, które zdeterminowały obecną, trudną sytuację Dłużnika.

To w tym miejscu należy zatem wskazać, że np. to choroba, wysokie koszty leczenia członka rodziny czy utrata pracy zmusiły Dłużnika do zaciągnięcia kilku czy nawet kilkunastu pożyczek.

Po ogłoszeniu upadłości sąd ustala kilkuletni (3 – 7 lat) plan spłaty zaciągniętych przez Dłużnika zobowiązań. Plan ten ma uwzględniać możliwości zarobkowe, majątkowe, ale i także osobiste każdego Dłużnika. Oznacza to, że Dłużnik będzie spłacał dług w dogodnych dla niego ratach. Po ustalonym przez sąd okresie spłaty pozostałe należności finansowe Dłużnika mogą zostać przez sąd w całości umorzone. Dłużnik zaś może rozpocząć „nowe” życie bez jakichkolwiek obciążeń finansowych.

W obliczu powyższego, warto skorzystać z pomocy prawnika. Pomoże on bowiem nie tylko ustalić czy możemy skorzystać z tej formy pomocy, ale i przeprowadzi nas przez jej sformalizowaną procedurę.