Koszty utrzymania we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Podstawowe informacje

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się z wielu elementów, które następnie są weryfikowane przez sąd upadłościowy. Przede wszystkim dłużnik ma obowiązek wskazania swoich danych osobowych, swoich wierzytelności, czy są one sporne oraz uzasadnienia „doprowadzenia” do stanu niewypłacalności. Ponadto dłużnik we wniosku powinien wskazać informacje o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Informacja ta bowiem będzie niezbędna w szczególności w postępowaniu likwidacyjnym (a tj. po ogłoszeniu upadłości), kiedy to syndyk będzie sporządzał propozycję planu spłaty wierzycieli. Ten bowiem będzie musiał odpowiadać możliwością zarobkowym dłużnika oraz uwzględniać jego koszty utrzymania.

Z podanych wyżej względów, dłużnik składając wniosek o ogłoszenie upadłości nie powinien pomijać szczegółowego wykazania kosztów utrzymania swoich oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Pominięcie tego elementu we wniosku o ogłoszenie upadłości może bowiem negatywnie wpłynąć na sytuacje dłużnika po ogłoszeniu upadłości, gdy syndyk nie będzie posiadał dostatecznych informacji określić wysokość miesięcznych „rat” w planie spłaty wierzycieli. Ostatecznie może to doprowadzić do sytuacji, w której to syndyk nałoży ich zbyt wygórowaną wysokość.

Aby uniknąć wyżej wymienionej sytuacji, dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości powinien przede wszystkim wskazać następujące koszty utrzymania:

  1. Wyżywienia.
  2. Mediów.
  3. Abonamentu telekomunikacyjnego, telewizyjnego i internetowego.
  4. Środków czystości i higieny.
  5. Lekarstw i wizyt u lekarza.
  6. Paliwa do samochodu,

Co więcej, powyżej wymienione koszty dłużnik powinien odpowiednio udokumentować m. in. za pośrednictwem rachunków. Warto bowiem pamiętać, że aby wniosek o ogłoszenie upadłości był dokładny i rzetelny, dłużnik musi poprzeć swoje twierdzenia (również w zakresie kosztów utrzymania) dokumentacją.