Tag: upadły

Koszty utrzymania we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Koszty utrzymania we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Podstawowe informacje

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się z wielu elementów, które następnie są weryfikowane przez sąd upadłościowy. Przede wszystkim dłużnik ma obowiązek wskazania swoich danych osobowych, swoich wierzytelności, czy są one sporne oraz uzasadnienia „doprowadzenia” do stanu niewypłacalności. Ponadto dłużnik we wniosku powinien wskazać informacje o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Informacja ta bowiem będzie niezbędna w szczególności w postępowaniu likwidacyjnym (a tj. po ogłoszeniu upadłości), kiedy to syndyk będzie sporządzał propozycję planu spłaty wierzycieli. Ten bowiem będzie musiał odpowiadać możliwością zarobkowym dłużnika oraz uwzględniać jego koszty utrzymania.

Czytaj dalej

Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Wniosek o wyłączenie składników majątku z masy upadłości

Ustawa prawo upadłościowe ustanawia domniemanie, które to wskazuje, że mienie znajdujące się  w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, należą do majątku upadłego (np. gdy upadły posiada telefon należący do osoby trzeciej). Niemniej jednak upadły ma prawo złożenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości określonych składników majątkowych.

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego

Kiedy jest możliwe?

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje sytuacje, w których to sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe. Oznacza to, że postępowanie zostanie zakończone bez osiągnięcia podstawowych celów postępowania, a więc zaspokojenia wierzycieli, a przede wszystkim oddłużenia upadłego. A zatem niejako powraca stan sprzed złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości, co do zasady jest niekorzystne dla upadłego, bowiem nie zostanie on oddłużony. A więc kiedy może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego?

Czytaj dalej

Sprzeciw do listy wierzytelności

Sprzeciw do listy wierzytelności

Kiedy przysługuje?

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest dokumentem, który stanowi zestawienie wierzytelności zgłaszanych przez wierzycieli upadłego. Lista sporządzana jest przez syndyka. A zatem jest to kluczowy dokument bowiem wyznacza krąg wierzycieli, którzy będą uczestniczyli w postępowaniu upadłościowym. Co jednak, gdy wierzyciel, ale i również upadły nie zgadza się z listą wierzytelności bowiem? W takiej sytuacji wierzycielowi, a niektórych przypadkach upadłemu przysługuje wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności.

Czytaj dalej

Pisma w postępowaniu upadłościowym

Pisma w postępowaniu upadłościowym

Tryb ich wnoszenia i konsekwencje niewłaściwego wniesienia pisma

Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (w skrócie: KRZ) całkowicie zmieniło tryb prowadzenia postępowania upadłościowego. Przed wejściem w życie wyżej wskazanego systemu teleinformatycznego, wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz pisma w trakcie trwania postępowania upadłościowego były składane w formie papierowej. Aktualnie zaś wszelkie pisma wnoszone są elektronicznie za pośrednictwem KRZ. Z tego względu osoby składające wnioski o ogłoszenie upadłości oraz upadli w trakcie postępowania upadłościowego muszą być szczególnie ostrożni w jaki sposób wnoszą pisma. Mogą bowiem narazić się na negatywne konsekwencje niezachowania odpowiedniej formy wnoszenia pism w postępowaniu upadłościowym.

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka a spadek

Upadłość konsumencka a spadek

Podstawowe informacje

Bardzo często spadek stanowi istotne przysporzenie majątkowe dla osób, które go otrzymują. Dzięki temu spadkobiercy mogą poprawić swoją sytuację finansową między innymi poprzez spłatę zadłużenia. Niemniej jednak ogłoszenie upadłości wywiera znaczący wpływ na swobodne rozporządzanie swym majątkiem, w tym również spadkiem. Majątek upadłego bowiem staje się masą upadłościową, którą zarządza syndyk. Zatem o czym powinien pamiętać upadły będący powołany do dziedziczenia? Na pytanie to odpowie niniejszy artykuł.

Czytaj dalej

Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Wyjątek od zasady

Co do zasady, wedle ustawy prawo upadłościowe, oddłużenie następuje po wykonaniu przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Syndyk tworzy projekt planu spłaty na podstawie zgłoszonych wierzytelności oraz wierzytelności umieszczonych w planie z urzędu. Następnie syndyk składa plan do sądu, który ustala bądź odmawia ustalenia planu spłaty. Niemniej jednak  prawo upadłościowe przewiduje wyjątek od tej zasady, gdy sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Czytaj dalej

Jakie są korzyści upadłości konsumenckiej?

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Oczywistą zaletą upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby zadłużonej. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk wyznaczony przez Sąd. Masa upadłościowa zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli, zgodnie z planem wierzycieli sporządzonym i przedłożonym do Sądu przez syndyka. Jednak nie jest to jedyna zaleta postępowania upadłościowego konsumencka, bowiem postępowanie to ma również korzyści, które nie są bezpośrednio związane z sytuacją prawną dłużnika.

Czytaj dalej