Sprzeciw do listy wierzytelności

Kiedy przysługuje?

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest dokumentem, który stanowi zestawienie wierzytelności zgłaszanych przez wierzycieli upadłego. Lista sporządzana jest przez syndyka. A zatem jest to kluczowy dokument bowiem wyznacza krąg wierzycieli, którzy będą uczestniczyli w postępowaniu upadłościowym. Co jednak, gdy wierzyciel, ale i również upadły nie zgadza się z listą wierzytelności bowiem? W takiej sytuacji wierzycielowi, a niektórych przypadkach upadłemu przysługuje wniesienie sprzeciwu do listy wierzytelności.

Sprzeciw wierzyciela

Sprzeciw jest specyficznym środkiem zaskarżenia, gdyż przysługuje nie od orzeczenia, a od dokumentu przygotowanego przez syndyka. Po pierwsze przysługuje wierzycielowi. Pod pojęciem wierzyciela w tym przypadku należy rozumieć każdego, kto zgłosić swoją wierzytelność niezależnie czy została uznana.

Sprzeciw przysługuje w pierwszej kolejności na odmowę uznania wierzytelności na liście wierzytelności. Przez odmowę znania wierzytelności należy rozumieć nie tylko jej nieuznanie w całości albo w części co do kwoty, ale także co do kategorii zaspokojenia czy zabezpieczenia.

Ponadto sprzeciw może zostać wniesiony przeciwko uznaniu wierzytelności, gdy wierzytelność innego wierzyciela nie została umieszczona na liście wierzytelności. W takiej sytuacji sprzeciw jest wnoszony w interesie ogółu wierzycieli. Sprzeciw podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku może dotyczyć nie tylko kwoty, ale i kategorii.

Sprzeciw upadłego

Ponadto legitymacja do wniesienia sprzeciwu przysługuje upadłemu. Może on się sprzeciwiać zarówno uznaniu wierzytelności na liście, jak i odmowie uznania, lecz tylko pod warunkiem, że lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. A zatem w sytuacji gdy upadły nie złożył oświadczeń i wniosków nie będzie mógł wnieść sprzeciwu, bowiem lista nie będzie z nimi sprzeczna. Niemniej jednak występuje jeden wyjątek, wtedy gdy upadły wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.