Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jak tego dokonać ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma za zadanie oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej jednak, wierzyciele mają możliwość zaspokoić się z majątku dłużnika, który tworzy tzw. masę upadłości zarządzaną przez syndyka. Aby jednak było to możliwe, wierzyciele muszą zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenckim. W związku z tym pojawia się pytania kiedy i jak wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności?

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik ma obowiązek wskazania wszystkich swoich wierzycieli wraz z aktualnym stanem zadłużenia. Świadome pominięcie przez dłużnika wierzytelności może doprowadzić do oddalenia wniosku. Zatem istotnym jest, aby dłużnik na etapie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości wskazał precyzyjnie wszystkich wierzycieli.

Niemniej jednak wskazanie wierzycieli przez upadłego nie oznacza, że „automatycznie” będą uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Niezbędnym jest zgłoszenie przez nich wierzytelności w wymaganej formie oraz ustawowym terminie. Jest to zasadniczo jedyna droga do zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zatem zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem koniecznym, aby wierzyciel mógł uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Wyjątkiem od tej zasady są wierzytelności umieszczane na liście wierzytelności z urzędu jak np. należności ze stosunku pracy.

Zgłoszenie wierzytelności odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem rejestru. W zgłoszeniu wierzyciel powinien wskazać dowody uzasadniające zgłoszenie, w szczególności te potwierdzające istnienia stosunku prawnego pomiędzy wierzycielem a upadłym (np. umowa, wezwania do zapłaty) jak i wysokość wierzytelności (np. dowody wpłat).

Wierzyciel dokonuje zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od obwieszczenia upadłości w rejestrze. Termin ten wyznaczany jest w postanowienie o ogłoszenie upadłości. W przypadku gdy wierzyciel nie zachowa wyżej wskazanego terminu poniesie zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.

Wierzyciel w zgłoszeniu swojej wierzytelności jest zobowiązany podać:

  1. Swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer.
  2. Określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej.
  3. Dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność.
  4. Kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona.
  5. Zabezpieczenia związane z wierzytelnością.
  6. W razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. Stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne lub przed sądem polubownym.
  8. Numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Skuteczne zgłoszenie wierzytelności uprawnia wierzyciela do udziału w postępowaniu upadłościowym. Może on  wtedy ubiegać się o zaspokojenie swojej wierzytelności z masy upadłościowej, która ulegnie proporcjonalnemu podzieleniu. Zatem udział wierzyciela w podziale środków będzie proporcjonalny do wielkości jego wierzytelności.