Czy upadły może wyłączyć składniki mienia z masy upadłości?

Wniosek o wyłączenie składników majątku z masy upadłości

Ustawa prawo upadłościowe ustanawia domniemanie, które to wskazuje, że mienie znajdujące się  w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, należą do majątku upadłego (np. gdy upadły posiada telefon należący do osoby trzeciej). Niemniej jednak upadły ma prawo złożenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości określonych składników majątkowych.

Warunki formalne

Przede wszystkim trzeba zwróci uwagę, że w postępowaniu wszczętym na podstawie wniosku o wyłączenie obowiązują zasady tzw. prekluzji dowodowej. Z tego względu we wniosku należy powołać wszystkie twierdzenia, zarzuty i dowody. A zatem gdy upadły nie powoła wszystkich okoliczności oraz dowodów we wniosku, w przyszłości będzie to niedopuszczalne, chyba że ich powołanie we wniosku było niemożliwe.

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości nie jest obwarowany żadnym terminie. Zatem teoretycznie może być złożony na każdy etapie postępowania upadłościowego. Niemniej jednak w interesie upadłego jest jak najszybsze złożenie takiego wniosku.

Termin na rozpoznanie wniosku

Sędzia – komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia, po wysłuchania syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Termin jednego miesiąca na rozpoznanie wniosku ma wyłączenie ma charakter instrukcyjny. Jego przekroczenie nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Postanowienie

Sprawę zainicjowaną wnioskiem, rozstrzyga sędzia – komisarz w formie postanowienie. W przypadku gdy sędzia – komisarz uwzględni wniosek, zażalenie przysługuje zarówno upadłemu jak i każdemu wierzycielowi.

Natomiast w przypadku oddalenia przez sędziego – komisarza wniosku, zażalenie nie będzie służyło. W takiej sytuacji jednak wnioskodawca będzie mógł złożyć powództwo, w którym może żądać wyłączenia mienia z masy upadłości. Takie powództwo wnosi się do sądu upadłościowego w terminie miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości. Co istotne, powództwo może być oparte wyłącznie na twierdzeniach, zarzutach i dowodach wskazanych we wniosku, chyba że ich zgłoszenie uprzednio było niemożliwe.