Układ konsumencki cz. II

Przebieg postępowania

W poprzednim artykule opisaliśmy kwestię sposobu zainicjowania postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Niniejszy artykuł skupi się natomiast na przebiegu postępowania o zawarcie układu konsumenckiego. Postępowanie to bowiem toczy się wedle określonego harmonogramu, które w ostateczności ma doprowadzić do oddłużenia konsumenta.

Postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu konsumenckiego oraz działania nadzorcy

Uwzględniając wniosek złożony przez konsumenta zarówno pod względami formalnymi jak i merytorycznymi, sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. W takim postanowieniu sąd wyznacza również nadzorcę sądowego (spośród osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego).

Następnie, nadzorca sądowy w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli:

  1. Sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe.
  2. Sporządza spis wierzytelności.
  3. Sporządza spis wierzytelności spornych.
  4. Zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Zgromadzenie wierzycieli i zawarcie układu

Kolejny etapem postępowania o zawarcie układu konsumenckiego jest zgromadzenie wierzycieli. Nadzorca sądowy ustala termin zgromadzenia w porozumieniu z dłużnikiem. Co do zasady zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się później niż trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, choć w niektórych przypadkach będą to cztery miesiące. Nadzorca sądowy obligatoryjnie zawiadamia wierzycieli o zgromadzeniu drogą pocztową.

Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca sądowy. Najczęstszymi propozycjami układowymi składanymi przez dłużników na zgromadzeniu są:

  1. Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.
  2. Odroczenie spłaty zadłużenia.
  3. Umorzenie części zobowiązań.

Układ konsumencki zostaje przyjęty jeśli opowie się za nim większość wierzycieli, posiadających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wszystkich wierzytelności. W sytuacji gdy układ zostanie przyjęty, nadzorca sądowy w terminie 21 dni od dnia zgromadzenia wierzycieli przedstawia sądowi wniosek o zatwierdzenie układu. Dopiero po jego zatwierdzeniu przez sąd, układ wchodzi w życie.